fbpx

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
CortiVision sp. z o.o. 
z dnia 1 października 2021

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 W niniejszym regulaminie firma Cortivision sp. z o.o. [spółka z ograniczoną odpowiedzialnością] z siedzibą przy al. Warszawskiej 47, 20-803 Lublin, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000778374, posiadająca NIP: 7123384349, będzie zwana “Sprzedawcą”, a każda osoba prawna, organizacja lub firma nabywająca towary i/lub usługi od Cortivision sp. z o.o. będzie zwana “Klientem”. Sprzedawca zaznacza, że nie prowadzi sprzedaży do osób fizycznych (konsumentów) nieprowadzących działalności gospodarczej.

1.2 Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży i dostaw produktów oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę z siedzibą w Lublinie i stanowią integralną część umów i zamówień, obowiązującą obie strony umowy, o ile nie uzgodnią one wyraźnie inaczej na piśmie. Wszelkie zmiany, dodatkowe ustalenia, zawieszenie lub wypowiedzenie warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy.

1.3 Wszystkie oferty i umowy Sprzedającego oraz ich realizacja podlegają wyłącznie następującym warunkom. Modyfikacje lub odstępstwa od niniejszej umowy wymagają pisemnego uzgodnienia.

1.4 Ogólne warunki zakupu klienta są nieskuteczne, chyba że Sprzedawca postanowi inaczej w formie pisemnej.

1.5 Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) mają zastosowanie do wszelkich transakcji pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, których przedmiotem jest zarówno sprzedaż artykułów standardowych (dostępnych w regularnej sprzedaży), jak i niestandardowych (wykonywanych na zamówienie Klienta).

1.6 Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ofert i umów zawieranych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Ogólne warunki sprzedaży można znaleźć na stronie internetowej Sprzedającego www.cortivision.com

1.7 Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją OWS w całości.

2. WYCENY

2.1 Wszystkie wyceny wystawione przez Sprzedającego są niezobowiązujące i mają jedynie charakter orientacyjny.

2.2 Dostarczenie wyceny i/lub dokumentacji nie zobowiązuje Sprzedawcy do przyjęcia zamówienia.

2.3 Cała dokumentacja, próbki, oprogramowanie, itp. dostarczone wraz z ofertą pozostają własnością intelektualną Sprzedającego.

2.4 Sprzedający jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

2.5 Wyceny oraz korespondencja elektroniczna i pozostają poufne i mogą być udostępniane wyłącznie adresatowi.

3. UMOWA SPRZEDAŻY
3.1 Umowa sprzedaży jest ważna dopiero po pisemnym potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego. Potwierdzenie zamówienia jest uważane za wierne i kompletne odzwierciedlenie umowy, chyba że klient niezwłocznie po jego otrzymaniu złożył pisemny protest przeciwko potwierdzeniu.

3.2 Po zawarciu umowy sprzedaży, Sprzedający ma prawo żądać zaliczki w pełnej lub częściowej kwocie zamówienia na poczet całkowitych kosztów zamówienia.

3.3 W przypadku, gdy Klient chce zrezygnować z zamówienia, a Sprzedawca wyrazi na to zgodę, Sprzedawca jest upoważniony do obciążenia Klienta kosztami, które zostały już poczynione w trakcie realizacji zamówienia. Opłata ta nie może przekroczyć 40% całkowitych kosztów zamówienia.

4. CENY
4.1 Podane ceny nie zawierają podatku VAT, innych podatków państwowych oraz kosztów wysyłki, chyba że taką informację wyraźnie zawarto w ofercie od Sprzedajacego,

4.2 Sprzedawca jest upoważniony do obciążenia klienta zmianami w kosztach dostawy.

4.3 O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują warunki płatności zawarte w potwierdzeniu zamówienia.

4.4 Wpłata zaliczki, jeśli jest przewidziana, jest warunkiem rozpoczęcia zlecenia.

4.5 Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na konto Sprzedającego. W przypadku niedotrzymania terminu płatności Sprzedawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.

4.6 Sprzedawca może oferować Klientowi rabat na zasadach uzgodnionych z klientem. Rabat może być uzasadniony zawartością zamówienia lub jego wartością.

5. DOSTAWA I TRANSPORT
5.1 Zamówiony towar jest dostarczany do klienta przez firmę spedycyjną. Moment dostawy to moment, w którym zamówiony towar zostaje przekazany firmie spedycyjnej.

5.2 Terminy dostaw podawane przez Sprzedającego są jedynie orientacyjne, chyba że ustalono inaczej na piśmie. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku opóźnień w dostawie elementów kooperacyjnych oraz z innych przyczyn losowych niezależnych od Sprzedającego. Ewentualne przesunięcie terminu realizacji, niezależne od Sprzedawcy, będzie każdorazowo uzgadniane z Klientem.

5.3 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane opóźnieniami w dostawie lub produkcji wynikającymi z okoliczności od niego niezależnych, w tym m.in. opóźnień w produkcji i transporcie, dostosowania się do przepisów i zarządzeń władz państwowych, siły wyższej, działań lub zaniechań Kupującego, pożaru, strajków, likwidacji zakładu itp.

5.4 W przypadku braków skutkujących niemożnością realizacji dostawy w uzgodnionym terminie, Sprzedający jest upoważniony do uzgodnienia z Klientem rozwiązania możliwego do przyjęcia przez obie strony. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia, Sprzedający jest uprawniony do anulowania zamówienia. Klient nie ma prawa do dalszej realizacji zamówienia, z wyjątkiem zwrotu strat materialnych w wysokości maksymalnie 10% pierwotnych kosztów zamówienia, pomniejszonych o koszty już dostarczonego towaru.

5.5 Przy odbiorze Przedmiotu Umowy Klient zobowiązany jest w obecności przewoźnika sprawdzić zawartość dostawy i pod rygorem utraty prawa do reklamacji stwierdzić braki ilościowe lub jakościowe, które następnie powinny być zgłoszone w dokumentach przewozowych. Klient zobowiązany jest zawiadomić Sprzedawcę o powyższych okolicznościach w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dostarczenia Przedmiotu Umowy. Przedmiot Umowy odebrany przez Klienta lub jego przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za wolny od wad jawnych.

5.6 Koszty dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta oraz innych usług dodatkowych są określane indywidualnie w Wycenie przy składaniu zamówienia.

6. PŁATNOŚĆ
6.1 Zapłata przez klienta następuje bez rabatu, odwołania się do rekompensaty lub odroczenia, przelewem należnej kwoty na konto bankowe Sprzedawcy, w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia (przesłania formularza potwierdzenia zamówienia). Jako dzień zapłaty obowiązuje data przelewu podana na naszym wyciągu bankowym.

6.2 Sprzedawca jest upoważniony do obciążenia Klienta wszystkimi naszymi kosztami, które mogą wyniknąć z działań wymaganych do wykonania przez Klienta jego zobowiązań.

6.3 Tak długo, jak faktura nie zostanie w pełni opłacona, wszystkie dostarczone towary pozostają własnością Sprzedającego.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
7.1 Wszystkie produkty, dokumentacja, dane techniczne, instrukcje obsługi, oprogramowanie itp. wykonane przez Sprzedawcę w trakcie realizacji zamówienia, pozostają niezbywalną własnością intelektualną Sprzedawcy. Klient jest zobowiązany do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do własnego, prywatnego użytku i nie może ich nikomu przekazywać ani sprzedawać.

7.2 Klient nie jest uprawniony do posługiwania się marką lub logotypami i nazwami związanymi lub należącymi do Sprzedawcy lub do posługiwania się nimi w jego imieniu jako pośrednik lub dystrybutor, chyba że zostało to wyraźnie wskazane przez Sprzedawcę na piśmie, pod rygorem roszczeń Sprzedawcy z tytułu wynagrodzenia wizerunkowego oraz nieuprawnionego korzystania z dóbr niematerialnych Sprzedawcy.

8. OKOLICZNOŚCI, NA KTÓRE NIE MA SIĘ WPŁYWU
8.1 W niniejszych warunkach przez “okoliczności, na które nie ma się wpływu” rozumie się: każdą okoliczność niezależną od woli stron umowy i/lub każdą nieprzewidzianą okoliczność, w wyniku której nie można racjonalnie oczekiwać realizacji umowy. “Okoliczności, na które nie ma się wpływu” to: pożar, klęska żywiołowa, zamieszki i powstanie, działania rządowe, strajk, nieobecność spowodowana chorobą, spedycja i transport, dostawy surowców i komponentów oraz niewykonanie zobowiązań przez podwykonawców Sprzedającego, w wyniku czego Sprzedający nie może wypełnić swoich zobowiązań wobec Klienta.

8.2 W przypadku, gdy w ocenie Sprzedającego okoliczność, na którą nie mamy wpływu, ma charakter przejściowy Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu realizacji umowy do czasu ustania tej okoliczności.

8.3 W przypadku, gdy w ocenie Sprzedającego okoliczność, na którą nie mamy wpływu, ma charakter trwały, Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami, które zostały już poczynione w trakcie realizacji zamówienia, do czasu zaistnienia okoliczności od nas niezależnych.

9. GWARANCJA I SERWIS
9.1 Biorąc pod uwagę poniższe ograniczenia, Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty. Na niektóre komponenty gwarancja jest ograniczona lub wyłączona. Komponenty, na które obowiązuje ograniczona gwarancja, zostaną wyraźnie określone w danej ofercie lub umowie sprzedaży. Gwarancja jest ograniczona do błędów w projekcie i wykonaniu, w odniesieniu do specyfikacji podanych przez Sprzedawcę w odpowiedniej ofercie i instrukcji.

9.2 Gwarancją nie są objęte wady wynikające z normalnego zużycia i starzenia się, jak również wady spowodowane użytkowaniem produktów w sposób odbiegający od wskazówek dotyczących zastosowania podanych w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

9.3 Każda naprawa lub modyfikacja niewykonana przez Sprzedawcę powoduje utratę gwarancji, chyba że Sprzedawca uprzednio pisemnie wyraził zgodę na naprawę lub modyfikację.

9.4 Jeżeli wskazany jest serwis gwarancyjny, produkt powinien zostać zwrócony do Sprzedawcy. Serwis gwarancyjny odbywa się standardowo w siedzibie Cortivision w Lublinie, ul. Warszawska 47, w godzinach pracy. W przypadku, gdy Klient preferuje wykonanie prac gwarancyjnych na miejscu, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami dojazdu i zakwaterowania.

9.5 W przypadku, gdy produkt oddany do serwisu gwarancyjnego nie wykazuje wad, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta uzasadnionymi kosztami.

9.6 Okresy gwarancji i dostępności serwisu rozpoczynają się w dniu dostawy, jak określono w punkcie 5.1.

9.7 Zwroty nie są przyjmowane, chyba że zwrot jest spowodowany przez przedmiot objęty gwarancją. W innych przypadkach (np. zmiana woli zakupu produktu) Klientowi nie przysługuje prawo do żądania zwrotu pieniędzy ani prawo do innych roszczeń wobec Sprzedawcy.

9.8 W przypadku wady, która nie może zostać usunięta przez Sprzedawcę, Klient może zdecydować, czy zwrócić urządzenie lub wymienić je na nowe, którego funkcjonalność odpowiada wartości oryginalnej. W niektórych przypadkach możliwe jest zastąpienie nowego sprzętu o wyższej wartości, pod warunkiem, że klient zapłaci różnicę między wartością poprzedniego zakupu (na podstawie faktury) a aktualną ceną nowego urządzenia (o wyższej wartości).

9.9 Klient może w każdej chwili skontaktować się z działem obsługi Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
10.1 Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, o ile nie jest ona określona w ustawie.

10.2 Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy sprzęt dostarczony przez Sprzedawcę jest używany w sposób odbiegający od wskazówek dotyczących zastosowania podanych w instrukcji obsługi dołączonej do sprzętu. W szczególności urządzenia Sprzedającego są dopuszczone do stosowania u ludzi tylko wtedy, gdy takie zastosowanie jest wyraźnie określone w odpowiedniej instrukcji obsługi.

10.3 Produkty Cortivision nie są dopuszczone do stosowania jako komponenty krytyczne w systemach podtrzymywania życia rozumianych jako.:

a) Systemy podtrzymywania życia to systemy, które (1) są przeznaczone do chirurgicznego wszczepienia do ciała, lub (2) podtrzymują lub podtrzymują życie, i w przypadku których można zasadnie oczekiwać, że przy prawidłowym użytkowaniu zgodnie z instrukcjami użytkowania podanymi na etykiecie nie spełnią swojego zadania i nie spowodują znacznego uszkodzenia ciała użytkownika, lub (3) są przeznaczone do wszelkich innych celów diagnostycznych u pacjentów.

b) Składnik krytyczny to dowolny składnik systemu podtrzymywania życia, którego uszkodzenie, jak można racjonalnie oczekiwać, spowoduje awarię urządzenia lub systemu podtrzymywania życia lub wpłynie na jego bezpieczeństwo lub skuteczność.

11. ANNULACJA
11.1 Sprzedawca jest uprawniony do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy albo do przesunięcia terminu realizacji umowy w przypadkach, gdy po stronie Klienta wystąpiło uchybienie o charakterze rachunkowym, jak również gdy Klient podał nieprawdziwe lub niepełne informacje albo gdy Klient zataił okoliczności, które nakazywałyby Sprzedawcy odstąpić od umowy, gdyby został o tym właściwie poinformowany.

12. KLAUZULE KOŃCOWE
12.1 Sprzęt Sprzedającego jest przeznaczony wyłącznie do celów badawczych i kontroli jakości i nie jest przeznaczony do celów diagnostycznych dla pacjentów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wykorzystania naszego sprzętu do takich celów.

12.2 Do wszystkich naszych ofert, umów i ich realizacji stosuje się prawo polskie.

12.3 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane przez uprawnionego sędziego cywilnego w Lublinie.

12.4 Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.10.2021.

 

Font resize
Contrast version